Jordbearbejdning

Jordbearbejdning

Hvorfor jordbearbejdning

Planterne har større chancer for at overleve, hvis der udføres en jordbearbejdning og/eller sprøjtning mod ukrudt inden plantningen.

Den forberedende behandling kan virke ved at:

- Lette og sikre plantningsprocessen
- Forbedre jordstrukturen
- Øge rodrummet
- Mindske konkurrence fra ukrudt
- Mindske risiko for nattefrost i vækstsæsonen

Dybdepløjning med 26" reolplov

Dybdepløjning med 26" reolplov

Rillepløjning

Rillepløjning

Hvilke jorder og hvordan?

Stive lerjorder

Plantearbejdet kan lettes betydeligt ved at fuldpløje til 20-25 cm dybde eller grubbe de kommende planterækker til mindst samme dybde.

Grubberspidsen bør være forsynet med en "gåsefod" eller anden skråtstillet plade, der sikrer, at jorden løftes og brydes i et mindst 15-20 cm bredt spor.

Stenede, tætpakkede jorder:

Også på sådanne jorder vil grubning kunne lette plantningen betydeligt.

Podsoleret sandjord (forsuret, næringsfattig sandjord):

Der vil ofte findes en mere eller mindre udtalt aldannelse i 30-50 cm dybde.
Alen kan hæmme både vands og rødders dybere nedtrængen i jorden.

Hvor der sker forsumpning eller periodevis vandfyldning af de øvre jordlag, skal alen brydes. Dette kan enten gøres ved grubning eller ved dyb fuldpløjning. Ved at dybdepløje bliver dele af den vand- og næringsholdige overjord vendt ned i 50-70 cm dybde. Sammen med alens brydning opnås herved en betydelig udvidelse af den kommende bevoksnings rodrum.

Grubning har god effekt på vands nedtrængen, men ingen eller kun ringe effekt på rodsystemets udbredelse i dybden.

Sandjord efter fældning af nåletræskov:

Det vil oftest kunne svare sig at fjerne morlag, der er tykkere end 5 cm, fra plantepladsen. Dette kan enten gøres ved en stribevis afskrælning i form af plantefurer eller ved en pletvis behandling f.eks i form af så-kaldte "kulla-huller", eller hulboring.

Man kan også vælge at få plantet med en speciel skovplantemaskine som kan køre mellem de gamle stødrækker og ikke behøver en forudgående jordbearbejdning, da den selv grubber jorden og riller op så planterødderne kommer til at stå i jorden som de skal.

Overfladisk fuldbearbejdning med f.eks. tallerkenplov eller -harve bør undgås. Bearbejdning fremmer omsætningen af det opsparede organiske materiale.
Værdifulde næringsstoffer risikerer herved at gå tabt ved udvaskning

Hulboring

Hulboring

Maskinplantning

Maskinplantning

Bekæmpelse af den eksisterende vegetation

Planternes rødder fungerer ikke optimalt i de første par år efter udplantning. I denne periode vil de små træer derfor være særlig følsomme over for konkurrence fra anden vegetation.

Hvad kan man gøre?

Det kan anbefales at bekæmpe allerede eksisterende vegetation ved at jordbearbejde og/eller ukrudtssprøjtning inden plantning. Totalbehandling kan udføres med sprøjtning, pløjning, gentagne harvninger eller en kombination af flere metoder.
Stribe- eller pletvis jordbearbejdning kan udføres med henholdsvis rilleplov og kulla-kultivator, hulboring og lignende.

Der kan opnås en særdeles god og langvarig effekt ved reolpløjning, især på sandede jorder (markjord, stødryddet jord eller hvor der kun er små stød eller f.eks. bjergfyr eller juletræer).
Reolpløjning er en totrins-pløjning, hvor vegetationen og den frøholdige overjord vendes effektivt ned og dækkes med 15-20 cm ren mineraljord.

 

Renholdelse på let jord med strigle

Renholdelse på let jord med strigle

Renholdelse på lerjord med Hankmo-harve

Renholdelse på lerjord med Hankmo-harve

I de gamle hedeegne kan overfladisk fuldbearbejdning (tallerkenharvning eller -pløjning) samt ensidig sprøjtning med græsmidler fremme udviklingen af lyng, der for planterne er en alvorlig konkurrent om især kvælstof.

 

Nattefrost

Renholdte plantningsarealer med blottet mineraljord, oplagrer om dagen meget mere varme fra solen end jord, der er dækket af ukrudtsvegetation, mos og lign.
Om natten kan den blottede mineraljord derfor afgive mere varme end en ukrudtsdækket jord.

Jo bedre arealet er renholdt og mineraljorden blottet, jo mindre bliver frostrisikoen.


Kontakt Aarestrup Planteskole, hvis du har spørgsmål til jordbearbejdning af arealer på telefon 86 66 17 90 eller tryk her for at udfylde bestillingsskema.