Stormfald

Stormfald

Oprydning og gentilplantning efter stormfald.

Aarestrup Planteskole har stor erfaring indenfor oprydning og gentilplantning efter stormfald. Vi er naturligvis behjælpelig med ansøgninger om tilskud, projektering og udførelse af arbejdet.

Vores konsulenter er klar til at hjælpe med papirarbejdet og planlægning og vores maskiner og maskinfører er klar til at udføre det praktiske arbejde.

 

Hvem kan søge om tilskud:

Ejere af skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Det er en betingelse for at kunne søge om tilskud til genplantning, at man har tegnet en basisforsikring mod storfald (indtil 31. august 2001 eller senest 6 måneder efter ejerskifte).

 

Hvad ydes der tilskud til:

Der kan søges om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov. Storrådet yder kun tilskud til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov, og der ydes ikke tilskud til den første 1/60 af skovens bevoksede areal. Gentilplantning skal være med robust skov, som er opbygget til at modstå høje vindstyrker, og som samtidig indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter. Tilskudsordningens krav til træartsvalg, - fordeling og plantetal skal være opfyldt for de enkelte arealer.

 

Alt fra arealrydning til planter og plantning udføres gerne til fast pris.

 

Knusning af hugstaffald og opvæltede stød udføres i nødvendigt omfang med kraftige og særdeles effektive AHWI-knusere og - fræsere.

Gentilplantning

 

På Større arealer, der skal tilplantes efter stormfald, er vores skovplantemaskiner særdeles velegnede:

Maskinerne pløjer og planter i én arbejdsgang

 • Jorden grubbes, hvorved rodstansende lag brydes
 • Planter plantes direkte i mineraljorden
 • Ingen udtørring af jorden fra pløjning til plantning
 • Præcis plantning, hvor den løsnede jord pakkes tæt omkring planternes rodsystem af kraftige trykruller
 • Planterne håndteres direkte fra tæt emballage og ind i en lukket kabine, hvor sol- og vindudtørring begrænses
 • Ved samlet entreprise undgår ejer opmåling og eventuelle overskudsplanter

 

På mindre arealer er punkvis jordbearbejdning og håndplantning ofte den rigtige løsning.

En rigtig god og effektiv metode er hulboring inden håndplantning:

 • Ved hulboring brydes rodstandsende lag i jorden
 • Der ryddes et pantefelt med en diameter på 60 cm
 • Der kan plantes i en velløsnet og bekvem mineraljord
 • Ingen riller eller furer på plantningsarealet 

Vi tilbyder ligeledes kulturpløjning inden håndplantning med:

 • Dobbeltplov med grubber
 • Kulla kultivator
 • Loft-kulturplov (tallerken-tandplov)

Kontakt os på 8666 1790 eller mail@skovplanter.dk