Stormfald

Stormfald

Oprydning og gentilplantning efter stormfald

 

Aarestrup planteskole har stor erfaring indenfor oprydning og gentilplantning efter stormfald. Vi er naturligvis behjælpelig med ansøgninger om tilskud, projektering og udførelse af arbejdet.

For at få mest muligt ud af det træ der er væltet, er det en god ide at komme hurtigt i gang med oprydningen.

Vores konsulenter er klar til at hjælpe med papirarbejdet og planlægningen og vores maskiner og maskinførere er klar til at udføre det praktiske arbejde.

Stormrådets afgørelse

Stormrådet har nu afgjort, at der efter en vurdering af stormfaldet i de enkelte landsdele, efter stormen den 28. oktober og den 5. december 2013 var tale om stormfald i Vestjylland.

Hvem kan søge om tilskud

Ejere af skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald.

Det er en betingelse for at kunne søge om tilskud til genplantning, at man har tegnet en basisforsikring mod stormfald (inden 31. august 2001 eller senest 6 måneder efter ejerskifte).

Hvad ydes der tilskud til

Der kan søges om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.

Stormrådet yder kun tilskud til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov, og der ydes ikke tilskud til den første 1/60 af skovens bevoksede areal.

Gentilplantning skal være med robust skov, som er opbygget til at modstå høje vindstyrker, og som samtidig indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter. Tilskudsordningens krav til træartsvalg, -fordeling og plantetal skal være opfyldt for de enkelte arealer.

Tidsfrister

En betingelse for tilskud til gentilplantning er bl.a. følgende

 • At du har anmeldt stormfaldet til dit forsikringsselskab inden den 15. marts 2014. Skema til anmeldelse findes på Stormrådets hjemmeside eller fås hos dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab skal herefter orientere Stormrådet om din anmeldelse.
 • At du indsender ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning til Stormrådet inden den 15. september 2014. Du skal sammen med ansøgingen indsende et oversigtskort, og hvis der er væltet mere end 5 ha træer i din skov, skal du også indsende en tilplantningsplan.

Udbetaling af tilskud

Stormrådet udbetaler tilskuddet i to rater.

 • Første rate vedrører udgifter til oprydning af arealerne, som du får samtidig med at du modtager tilsagnsbrevet.
 • Anden rate af tilskuddet, som vedrører udgifter til gentilplantning, får du i takt med, at du gennemfører gentilplantningen. Tilskud udbetales når du har dokumenteret gentilplantningen ved indberetning til Stormrådet.

Mere information

Læs mere om stormfaldsordningen på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk eller om detaljer i tidligere stormfaldsordninger på www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25714

 

Alt fra arealrydning til planter og plantning udføres gerne til fast pris.

 

Knusning af hugstaffald og opvæltede stød udføres i nødvendigt omfang med kraftige og særdeles effektive AHWI-knusere og -fræsere.

 

Gentilplantning

På større arealer, der skal tilplantes efter stormfald, er vores skovplantemaskiner særdeles velegnede:

 • Maskinerne pløjer og planter i én arbejdsgang
 • Jorden grubbes, hvorved rodstandsende lag brydes
 • Planter plantes direkte i mineraljorden
 • Ingen udtørring af jorden fra pløjning til plantning
 • Præcis plantning, hvor den løsnede jord pakkes tæt omkring planternes rodsystem af kraftige trykruller
 • Planterne håndteres direkte fra tæt emballage og ind i en lukket kabine, hvor sol- og vindudtørring begrænses
 • Ved samlet entreprise undgår ejer opmåling og eventuelle overskudsplanter

 

På mindre arealer er punktvis jordbearbejdning og håndplantning ofte den rigtige løsning.

En rigtig god og effektiv metode er hulboring inden håndplantning:

 • Ved hulboring brydes rodstandsende lag i jorden
 • Der ryddes et plantefelt med en diameter på 60 cm
 • Der kan plantes i en velløsnet og bekvem mineraljord
 • Ingen riller eller furer på plantningsarealet

Vi tilbyder ligeledes kulturpløjning inden håndplantning med:

 • Dobbeltplov med grubber
 • Kulla kultivator
 • Loft-kulturplov (tallerken-tandplov)

Alt fra eventuel arealrydning til planter og plantning udføres gerne til fast pris.

Kontakt os på tlf. 86 66 17 90 eller på mail@skovplanter.dk